دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۲

معرفی کتابهای تنظیم اسناد بازرگانی خارجی

 

معرفی کتابهای "تنظیم اسناد بازرگانی" یا Shipping Documents:
 

1-      زینال زاده ایرج (دکتر)، 1388، فرمهای بازرگانی و راهنمای تکمیل آنها، مرکز نشر بازرگانی، چاپ چهارم.

2-      مولف مرکز تجارت بین الملل، 1377، راهنمای آموزش تنظیم اسناد صادرات، مترجم رضا حریری، مرکز نشر بازرگانی، چاپ اول.

3-      بنایی رضا، 1374، راهنمای صادرات و مراحل اسنادی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ دوم.

4-      راسترو محمد، 1377، فرهنگ اصطلاحات بازرگانی، نشر امیرکبیر، چاپ دوم.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.