دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۵

معرفی کتابهای اعتبارات اسنادی در بازرگانی خارجی

معرفی کتابهای اعتبارات اسنادی:
 
Letter of Credit or L/C  Documentary Credit or D/C:

1-  اتاق بازرگانی بین الملل، راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس UCP 600، ترجمه فاطمه حمیدی، نشر اتاق بازرگانی ایران، چاپ  اول.
2-  زمانی فراهانی مجتبی، 1388، اعتبارات اسنادی بازرگانی، نشر ترمه، چاپ چهارم.
3-  زمانی فراهانی مجتبی، 1385، اعتبارات اسنادی و مسایل بانکی، نشر ترمه، چاپ سوم.
4-  سازمان بانکی سویس، 1389، اصول اعتبارات اسنادی (
L/C ترجمه حبیب اله محمدی و سید محمد میلانی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ پنجم.
5-  اتاق بازرگانی بین الملل، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (
UCP 600 ترجمه محمد صالح ذوقی، نشر اتاق بازرگانی ایران، چاپ  چهارم.
6-  یوسفی عبدالعزیز، 1389، 205 سوال کاربردی اعتبارات اسنادی، نشر هگمتان و قاصدک صبا، چاپ دوم.
7- ابراهیمی نژاد مهدی، 1386، سازمانهای مالی و پولی بین الملل، نشر سمت، چاپ پنجم.


معرفی کتابهای روشهای پرداخت بین الملل
International Payment Terms:

1-    زمانی فراهانی مجتبی، 1390، بانکداری خارجی (دو جلدی، شامل اعتبارات اسنادی)، نشر ترمه، چاپ چهارم.
2-   بی شاپ اریک، 1388، روش های تامین مالی و پرداخت در تجارت بین الملل، ترجمه محمودرضا فارسیانی، نشر پاز، چاپ اول.
3-   راشدی اشرفی علیرضا،1389،مجموعه اطلاعات مورد نیاز بازرگانی خارجی، نشر قانون.
4-   حسینی حسن، 1387، مدیریت صادرات و واردات (در بازرگانی بین الملل)، نشر دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
5-   دعایی حبیب اله، 1385، مدیریت صادرات و واردات، نشر بیان، چاپ اول.
6-   خانی چهری محمد، 1388، مدیریت صادرات و واردات "نظری و کاربردی"، نشر وکیل، چاپ اول.
7-   راسترو محمد، 1377، فرهنگ اصطلاحات بازرگانی، نشر امیرکبیر، چاپ دوم.
8-   بنایی رضا، 1374، راهنمای صادرات و مراحل اسنادی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ دوم.
9- ا
شرفی محسن، 1371، هزینه یابی و قیمت گذاری صادراتی، نشر موسسه بین المللی توسعه و روابط تجاری (ITC)، چاپ اول.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.