دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۴

معرفی کتابهای روشهای پرداخت بین الملل در بازرگانی خارجی

معرفی کتابهای روشهای پرداخت بین الملل International Payment Terms: 

1- زمانی فراهانی مجتبی، 1390، بانکداری خارجی (دو جلدی)، نشر ترمه، چاپ چهارم.
2-   بی شاپ اریک، 1388، روش های تامین مالی و پرداخت در تجارت بین الملل، ترجمه
محمودرضا فارسیانی، نشر پاز، چاپ اول.
3-   
راشدی اشرفی علیرضا،1389،مجموعه اطلاعات مورد نیاز بازرگانی خارجی، نشر قانون.
4-   
حسینی حسن، 1387، مدیریت صادرات و واردات، نشر دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
5-   دعایی حبیب اله، 1385، مدیریت صادرات و واردات،
نشر بیان، چاپ اول.
6-   
خانی چهری محمد، 1388، مدیریت صادرات و واردات "نظری و کاربردی"، نشر وکیل، چاپ اول.
7-   
راسترو محمد، 1377، فرهنگ اصطلاحات بازرگانی، نشر امیرکبیر، چاپ دوم.
8-  
بنایی رضا، 1374، راهنمای صادرات و مراحل اسنادی، مرکز نشر بازرگانی، چاپ دوم.
9- اشرفی محسن، 1371، هزینه یابی و قیمت گذاری صادراتی، نشر موسسه بین المللی توسعه و روابط تجاری (ITC)، چاپ اول.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.