دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۱۸

قراردادهای داخلی و بین المللی

کتابهای قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی International Contracts:

1-      کاتوزیان ناصر (دکتر)، 1380، قواعد عمومی قراردادها، نشر سهامی انتشار، چاپ پنجم.

2-      صفایی حسین (دکتر)، 1380، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ سوم.

3-      کشاورز بهمن، 1381، آیین تنظیم قراردادها (به انضمام نمونه قراردادها)، نشر میزان، چاپ اول.

4-      پاکدامن رضا،1378، آیین مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی، نشر بازرگانی، چاپ اول.

5-      پاکدامن رضا،1382، اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی، نشر بازرگانی، چاپ دوم.

6-      پاکدامن رضا،1382، اصول تنظیم قراردادهای همکاری مشترک، نشر بازرگانی، چاپ دوم.

7-      لوبولانژه فلیپ، 1387، قراردادهای دولتها با شرکت های خارجی، ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری، چاپ اول.

8-      ساسان نژاد امیرهوشنگ،1377، نمونه قراردادها، نشر فردوسی، چاپ اول.

9-      دستباز هادی،1386، فرم خلاصه قراردادهای متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی، نشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول.

10-   اسماعیلی هریسی ابراهیم،1387، مبانی حقوقی پیمان، نشر جنگل، چاپ اول.

11-   حسینی سیداسماعیل،1387، اصول حاکم بر قرارداد های دولتی، نشر بهنامی، چاپ اول.

12-   عیدی زاده محمدحسین،1382،شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی، نشر سحوری، چاپ اول.

13-   شیخ ودودی ابوحمزه، 1388، قوانین و مقررات معاملات دولتی، نشر ودود، چاپ اول.

14-   برزوزاده محسن،1388، قوانین و مقررات معاملات دولتی، نشر سپینود، چاپ اول.

15-   طارم سری مسعود,1383، حقوق بازرگانی بین المللی، نشر بازرگانی, چاپ اول.

16-   مجموعه مقررات داوری اتاق بازرگانی ایران، نشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول.

17-   رحمانی تهمینه، 1389، تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، نشر جاودانه جنگل، چاپ اول.

18-   گهر فرشاد، قراردادهای نفتی ایران، نشر پژوهشکده امور اقتصادی.

19-   موجد محمدعلی، درسهایی از داوری های نفتی، نشر کارنامه.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.