دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۲۴

معرفی کتابهای اینکوترمز 2010 در بازرگانی بین الملل

معرفی کتابهای اینکوترمز 2010 در بازرگانی بین الملل:
(Intcoterms 2010, International Commercial Terms)

(مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی)

1- طارم سری مسعود، اینکوترمز 2010، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1390.
2- صالح ذوقی محمد، زند میرآلاوند مجید، اینکوترمز 2010، نشر اتاق بازرگانی ایران، چاپ اول، 1390.
3- محترم قلاتی رحیم (دکتر)، محترم قلاتی ایمان، قلی زاده زهرا، اینکوترمز 2010 در تجارت بین الملل، نشر آترا، چاپ اول، 1390.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.