دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۰

مشاوره امور اداری

 
مشاوره در امور اداری:مشاوره در زمینه نیازسنجی نیروی انسانی در سازمانها و شرکتها،
مشاوره در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی،
مشاوره در زمینه نیازسنجی آموزشی نیروی انسانی،
مشاوره در زمینه آموزش نیروی انسانی،
مشاوره در زمینه طراحی فرمهای اداری و استخدامی،
مشاوره در زمینه جذب نیروی انسانی،
مشاوره در زمینه انعقاد قرارداد با پرسنل،
مشاوره در زمینه ایجاد سیستمهای حقوق و دستمزد،
مشاوره در زمینه کنترل پرسنل و ورود و خرج پرسنل،
مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی اتوامسیون اداری،
مشاوره در زمینه طراحی فرایند کار،
مشاوره در زمینه سیستمهای اداری،
مشاوره در زمینه سازماندهی نیروی انسانی،
مشاوره در زمینه طراحی ساختار سازمانی،
مشاوره در زمینه تعیین شرح وظایف و مسولیتها و وظایف پرسنل،
مشاوره در زمینه نحوه تفویض اختیار و مسولیت های پرسنل،
مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر پرسنل،
مشاوره در زمینه طراحی و ایجاد آیین نامه های اداری،
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای ارزیابی کار،
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای ارزشیابی کارکنان،
مشاوره در زمینه ارایه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی،
مشاوره در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای روابط عمومی،
مشاوره در زمینه های مختلف امور اداری شرکتها،
مشاوره در زمینه قانون کار،

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.