دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۸

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی سایت Keywords of Website

مهرداد صحرایی Mehrdad Sahraei، استاد و مدرس بازرگانی خارجی مهرداد صحرایی ، استاد و مدرس  صحرایی، استاد و مدرس بازرگانی داخلی مهرداد صحرایی Domestic Commerce ، استاد و مدرس بازرگانی بین الملل  مهرداد صحرایی International Commerce ، استاد و مدرس بازاریابی  مهرداد صحرایی Marketing Management  ، استاد و مدرس بازاریابی بین المللی  مهرداد صحرایی International Marketing،  استاد و مدرس فروش  مهرداد صحرایی Sales Management  ، استاد و مدرس صادرات  مهرداد صحرایی Export Management، استاد و مدرس واردات  مهرداد صحراییImport Management ، استاد و مدرس مدیریت خرید و سفارشات خارجی  مهرداد صحرایی Foreign Purchase Management، استاد و مدرس فنون مذاکرات تجاری و بین المللی  مهرداد صحرایی Negotiations Skills  ، استاد و مدرس اصول تنظیم قراردادهای بین المللی  مهرداد صحرایی Contract Management ، متخصص بازرگانی داخلی و بین المللی  مهرداد صحرایی، استاد و مدرس فنون ارتباط موثر  مهرداد صحرایی Communication Skills  ، استاد و مدرس فنون مذاکرات بین المللی  مهرداد صحرایی Negotiations Skills  ، استاد و مدرس اصول تنظیم قراردادهای بین المللی  مهرداد صحرایی International Contracts   ، استاد و مدرس مدیریت بازاریابی  مهرداد صحرایی Marketing Management   ، استاد و مدرس مدیریت فروش  مهرداد صحرایی Sales Management  ، استاد و مدرس مدیریت واردات  مهرداد صحرایی Import Management  ، استاد و مدرس مدیریت صادرات  مهرداد صحرایی Export Management  ، استاد و مدرس اینکوترمز  مهرداد صحرایی Incoterms 2000 2010  ، استاد و مدرس روشهای پرداخت بین المللی International Payment Approaches  مهرداد صحرایی، استاد و مدرس اصول اعتبار اسنادی Principles of Letter of Credits  مهرداد صحرایی، استاد و مدرس مدیریت بسته بندی کالا  مهرداد صحرایی Management of Packaging  ، استاد و مدرس مدیریت حمل و نقل مهرداد صحرایی Transportation and Shipping Management  ، استاد و مدرس اصول بازرسی کالا مهرداد صحراییInspection of Goods  ، استاد و مدرس قانون صادرات و واردات  مهرداد صحرایی Export and Import Rules & Regulations  ، استاد و مدرس قانون تجارت  مهرداد صحرایی Trade Law  ، استاد و مدرس قانون امور گمرکی و ترخیص کالا  مهرداد صحرایی Custom Law and Customs Clearance  ، استاد و مدرس بیمه های بازرگانی  مهرداد صحرایی Commercial Insurances  ، استاد و مدرس اصول مزایده ها و مناقصات داخلی و بین المللی  مهرداد صحرایی Domestic and Int'l Auctions & Tenders  ، استاد و مدرس ارزیابی طرحهای کسب و کار  مهرداد صحرایی Business Plan  ، استاد و مدرس تجارت الکترونیکی  مهرداد صحرایی Electronic Commerce، استاد و مدرس نحوه مشارکت در نمایشگاههای بین المللی  مهرداد صحرایی Participating in the Int'l Exhibitions / Fairs  ، استاد و مدرس سازمان های بازرگانی بین المللی  مهرداد صحرایی International Commercial Organizations  ، استاد و مدرس مدیریت زنجیره تامین کالا  مهرداد صحرایی Supply Chain Management SCM  ، استاد و مدرس مدیریت استراتژیک  مهرداد صحرایی Strategic Management  ، استاد و مدرس زبان انگلیسی بازرگانی یا زبان تخصصی بازرگانی  مهرداد صحرایی Commercial English Language، استاد و مدرس اصول مکاتبات بازرگانی  مهرداد صحرایی Principles of Commercial Correspondence  ، استاد و مدرس تبلیغات تجاری  مهرداد صحرایی Commercial Advertisement، مهرداد ضیایی، مهرداد نصرتی، مهرداد مشایخی، مهرداد فلاح، مهرداد کاظمی، مهرداد آسمانی، مهرداد بذر پاش، مهرداد قاسم فر، مهرداد نصرتی مهرشاعر.

کلمات کلیدی بازرگانی Commercial Keywords

دکتر مهرداد صحرایی، استاد کاربرد اینترنت در بازرگانی ،  ساخت سایت از دیدگاه بازرگانی ،  تجارت الکترونیکی ،  بازاریابی الکترونیکی ،  تبلیغات الکترونیکی ،  ایمیل مارکتینگ (بازاریابی از طریق پست الکترونیک) ،  پرداخت الکترونیکی و امنیت شبکه ،  بانکداری الکترونیکیف نقش اینترنت در توسعه صادرات ،  مدیریت اظهار و ترخیص کالا ،  روش پرداخت بین الملل در بازرگانی ،  مدیریت بازاریابی (تئوری) ،  مدیریت بازاریابی (کاربردی) ،  مدیریت بازاریابی و فروش (کاربردی) ،  مدیریت بازاریابی و تبلیغات ،  مدیریت بازاریابی و فروش ،  مدیریت رفتار مصرف کننده در بازاریابی ،  استراتژی  بازاریابی ،  مدیریت استراتژیک بازاریابی ،  تدوین برنامه بازاریابی ،  آمیخته بازاریابی ،  تحقیقات بازاریابی و بررسی  عملی ،  تحقیقات بازاریابی و سیستم اطلاعاتی ،  تحقیقات بازاریابی و گزارشگیری از اینترنت ،  مدیریت "دوره حیات کالا" ،  توسعه محصول و "منحنی عمر کالا" ،  "چرخه حیات کالا" ،  مدیریت تبلیغات براساس "دوره حیات کالا" ،  مدیریت بازاریابی در صنایع تولیدی ،  بازاریابی و مدیریت بازار در بخش خدمات ،  بازاریابی بین الملل (در صادرات) ،  بازاریابی جهانی ،  بازاریابی دولتی (انتفاعی) ،  تقسیم بندی بازار و تعیین بازار هدف ،  روش قیمت گذاری در بازاریابی ،  استراتژی  قیمت گذاری در بازاریابی ،  استراتژی ارتباط  با مشتری ،  مدیریت شبکه توزیع و حمل و نقل ،  مدیریت تبلیغات در بازاریابی ،  ترویج فروش در بازاریابی (تاکتیک پیشبرد فروش) ،  مدیریت روابط عمومی در بازاریابی ،  فروش شخصی در بازاریابی ،  بازاریابی مستقیم ،  مدیریت برنامه بازاریابی (تدوین برنامه بازاریابی) ،  مدیریت کنترل بازار ،  مدیریت ارتباط با مشتری ،  مدیریت رضایت مشتری (و روش اندازه گیری آن) ،  مدیریت ارتباط مشتری و روش اندازه گیری رضایت آن ،  مهارت ارتباطی در بازاریابی ،  مدیریت بازاریابی صادرات ،  مدیریت بازاریابی و مسئولیت اجتماعی ،  مدیریت نام تجاری (مدیریت برند) ،  آسیب شناسی بازاریابی ،  مهندسی فروش (کاربردی) ،  مدیریت فروش (کاربردی) ،  مدیریت عملیات فروش (کاربردی) ،  مدیریت بازاریابی تلفنی (کاربردی) ،  مدیریت بازاریابی صادرات (کاربردی) ،  مدیریت صادرات ،  مدیریت عملیات صادرات (کاربردی) ،  مدیریت توسعه صادرات ،  مدیریت خرید و سفارشات داخلی ،  مدیریت واردات (مدیریت خرید خارجی) ،  اعتبارات اسنادی مقدماتی (UCP600) ،  اعتبارات اسنادی پیشرفته (UCP600) ،  روش پرداخت بین المللی در بازرگانی ،  اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل ،  اصول تنظیم و انعقاد قرارداد بین المللی ،  اینکوترمز 2000 و نقش آن در قرارداد بازرگانی ،  مدیریت بسته بندی ،  مدیریت برون سپاری ،  مدیریت حمل و نقل ،  شیوه های حضور در نمایشگاه ها ی بین المللی ، مقررات صادرات و تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی ،  مجموعه مقررات و اطلاعات کاربردی واردات کالا ،  مهارت عمومی تجارت و بازرگانی بین المللی ،  دوره جامع مهارت تجارت و بازرگانی بین المللی ،  اصول مکاتبات بازرگانی ،  فنون مذاکرات بین المللی ،  اینکوترمز 2000 ،  اینکوترمز 2000 و نقش آن در قرارداد بین المللی ،  آمادگی آزمون حق العملکاری ،  امور گمرکی و ترخیص کالا ،  تنظیم قرارداد بین المللی 1 ،  تنظیم قرارداد بین المللی 2  (بررسی انواع قرارداد بین المللی) ،  مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص  ،  آشنایی با ثبت سفارش از طریق اینترنت (ثبتارش) ،  حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ،  آشنایی با بیمه  بازرگانی ،  بازاریابی خدمات ،  سازمان  بازرگانی و اقتصادی بین المللی ،  مدیریت زنجیره تامین (SCM) ،  دوره جامع لجستیک و مدیریت زنجیره تامین ،  آشنایی با تجهیزات حمل و نقل ،  مدیریت حمل و نقل ،  برنامه ریزی حمل و نقل ،  مدیریت انبار و انبارداری (در بازرگانی) ،  آیین نامه معاملات دولتی و تهیه و تنظیم اسناد مناقصات ،  برگزاری مناقصات و مدیریت قراردادها ،  اصول تنظیم قرارداد داخلی، تبلیغات تجاری.

 

قرارداد بین المللی International Contracts

 

دکتر مهرداد صحرایی، استاد و مشاور و مدرس انواع قرارداد بین المللیInternational Contracts  ، مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی، مشاور تنظیم قراردادهای خارجی، تنظیم قراردادهای بازرگانی، تنظیم قراردادهای تجاری، قرارداد ائتلافیContract  Alliances ،  قرارداد تهاتری یا پایاپای Barter ،  قرارداد خرید (بیع) متقابل Counter Purchase Contract ،  قرارداد تولید کنندگان تجهیزات اصلی OEM Contract ،  قرارداد جبرانیContract Compensatory ،  قرارداد جبرانی Offset Contract ،  قرارداد همکاری متقابل Counter Cooperation Contract ،  قرارداد همکاری صنعتی Industrial Cooperation Contract ،  قرارداد سرمایه گذاری مشترک Joint Venture Contract ،  قرارداد لیسانس Licensing Contract ،  قرارداد تولید Manufacturing Contract ،  قرارداد مدیریت Management Contract ،  قرارداد سی کی دی Completely Knock Down CKD Contract (Automotive Industry) ،  قرارداد اس کی دی SKD Contract  Semi Knock Down ،  قرارداد خرید برگشتی Buy Back Contract ،  قرارداد طخا (طراحی ،  خرید ،  اجرا)  EPC Engineering Procurement and Construction Contract ،  قرارداد اجاره Contract Rent ،  قرارداد تعاونی Contract Cooperative ،  قرارداد شعب فروش Contract Sales Branch  ،  قرارداد نمایندگی Contract Representative or Agent ،  قرارداد نمایندگی Contract Sole Agent ،  قرارداد نمایندگی انحصاری Contract Exclusive Right Agent ،  قرارداد سلف Contract Swap ،  مبادله انتقالی Switch Contract ،  قرارداد آتی Future Contract ، قرارداد معاملات موازی Parallel Deals Contract ،  قرارداد معاملات دوجانبه Bilateral Deals Contract  ،  قرارداد معاملات چند جانبه Multilateral Deals Contract  ،  قرارداد بورسی ETD Contract ،  قرارداد روی پیشخوان  OTC Contract ،  قرارداد اف آی دی آی سی FIDIC Contract   ،  قرارداد  BOO Build-Own-Operate Contract   ،  قرارداد  BOOT  Build-Own-Operate-Transfer Contract ، قرارداد  BOT Build-Operate-Transfer (BOT) Contract  ، انواع قراداد   BT, BLT, ROT, ROO Contract


تلفن تماس  مهرداد صحرایی 09122386900 ، وب سایت مهرداد صحرایی:
www.msti.ir، پست الکترونیکی  مهرداد صحرایی: m_sahraei@hotmail.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.