دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۶:۵۹

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

 مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل  

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

 مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل  

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی  

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

 مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی 

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل  

پروفسور روستا و استاد مهرداد صحرایی 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

 مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل
استاد محمد علی اطلس باف و استاد مهرداد صحرایی 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

استاد طوسی و استاد مهرداد صحرایی

اصول طبقه بندی و کد گذاری کالا در نفت MESC 
گاز پارس جنوبی عسلویه 1389 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

استاد طوسی و استاد مهرداد صحرایی

اصول طبقه بندی و کد گذاری کالا در نفت MESC 
گاز پارس جنوبی عسلویه 1389 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

بازاریابی الکترونیکی مرکز ملی فرش ایران 1392
مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

بازاریابی الکترونیکی مرکز ملی فرش ایران 1392
مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

 بازاریابی الکترونیکی مرکز ملی فرش ایران 1392

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

کارگاه برندسازی الکترونیکی 1391 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

بازاریابی الکترونیکی مرکز آموزش بازرگانی اراک 1387 

 مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

بازاریابی الکترونیکی مرکز آموزش بازرگانی اراک 1387 

 مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل 

مدیریت عمومی شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران 10-5-89

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

 بازاریابی الکترونیکی سازمان بازرگانی استان البرز 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

 سمینار کاربرد اینترنت در بازرگانی دانشگاه صنعتی اصفهان 1385

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

 سمینار کاربرد اینترنت در بازرگانی دانشگاه صنعتی اصفهان 1385

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

نمایشگاه صادرکنندگان مواد غذایی شرکت پسته آریا مالزی 1386 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

مهرداد صحرایی متخصص و مشاور بازرگانی بین الملل

 

مهارتهای بازرگانی بین المللی انجمن صادرکنندگان لوازم خانگی 1388 

مهرداد صحرایی مشاور بازرگانی بین الملل
مهرداد صحرایی مشاور تنظیم قراردادهای بین المللی

  

تاریخ بروزرسانی : ۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۵
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.