دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۰۶

اصول تنظیم قراردادهای بین المللی


انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی
All Kinds of International Contracts
  

1-           قرارداد اتلافی یا اتحادAlliances Contract AC :

2-           قرارداد تهاتری Barter Contract BC :

3-           قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل Counter Purchase Contract CPC:

4-           قرارداد تولید تجهیزات اصلی Original Equipment Manufacturer OEM:

5-           قرارداد جبرانی Compensatory Contract CC:

6-           قرارداد جبرانی Offset Contract OC:

7-           قرارداد همکاری متقابل Counter Cooperation Contract CCC:

8-           قرارداد همکاری صنعتی Industrial Cooperation:

9-           قرارداد همکاری در انجام کار، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مدنیJoint Venture Contract JVC:

10-       قرارداد امتیازی یا تولید تحت لیسانس Licensing Contract LC:

11-       قرارداد فرانشیر (اعطای امتیاز فروش) Franchise Contract FC:

12-       قرارداد تامین کارشناس Loaned Personnel Contract LPA:

13-       قرارداد انتقال روش انجام کار (دانش فنی) Know How Transfer Contract KHTC:

14-       قرارداد انتقال دانش فنی (انتقال تکنولوژی) TTC Technology Transfer Contract:

15-       قرارداد تولید Manufacturing Contract MC:

16-       قرارداد مدیریت کار Management Contract MC:

17-       قرارداد مدیریت پروژه Project Management Contract PMC:

18-       قرارداد مشاوره ای Consultancy Contract CC:

19-       قرارداد خدمات مهندسی Engineering Services Contract ESC:

20-       قرارداد مونتاژ قطعات Knock Down Contract KDC:

21-       قرارداد "کامل زمین خورده" "قطعات باز" Completely Knock Down or CKD Contract:

22-       قرارداد "نیمه زمین خورده" "قطعات نیمه باز" Semi Knock Down or SKD Contract:

23-       قرارداد "صادرات قطعات باز" Knocked Down Export or KDX Contract: (مونتاژ در خارج)

24-       قرارداد "صادرات کامل کالا" Built Up Export or BUX Contract :

25-       قرارداد خرید برگشتی، خرید متقابل، پس خرید محصول Buy Back Contract BBC:

26-       قرارداد طراحی و خرید Engineering and Procurement or EP Contract:

27-       قرارداد Procurement Construction or PC Contract:

28-       قرارداد طخا طراحی مهندسی، خرید، اجرا EPC Engineering Procurement Construction Contract:

29-       قرارداد طراحی، خرید، ساخت، راه اندازیProcurement Construction PCC Contract:

30-       قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی EPF  Engineering, Procurement and Finance:

31-       قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی EPCF Contract Engineering, Procurement, Construction and  Finance:

32-       قرارداد طراحی، خرید، ساخت و نصب EPCI Engineering, Procurement, Construction, and Installation:

33-       قرارداد طراحی، خرید، ساخت و مدیریت EPCM Engineering, Procurement, Construction, and Management:

34-       قرارداد طراحی و ساخت Design Build DB Contract:

35-       قرارداد Design Bid Build DBB Contract:

36-       قرارداد مدیریت اجرا یا ساخت Construction Management or CM Contract :

37-       قرارداد طراحی ، ساخت ، تامین منابع ، بهره برداری Design Build Finance Operate DBFO Contract :

38-       قرارداد اجاره Rent Contract RC:

39-       قرارداد تعاونی :Cooperative Contract CC

40-       قرارداد سلف (خرید و فروش) Swap Contract SC: 

41-       قرارداد اختیار Option Contract OC:

42-       قرارداد مبادله انتقالی Switch Contract SC:

43-       قرارداد معاملات موازی Parallel Deals Contract PDC:

44-       قرارداد معاملات دوجانبه Bilateral Deals Contract BDC:

45-       قرارداد معاملات چند جانبه Multilateral Deals Contract MDC:

46-       قرارداد سود از تفاوت قیمت شاخص Contract For Difference CFD Contract:

47-       قرارداد مشتقه بورسی: Exchange Traded Derivatives ETD Contract

48-       قرارداد مشتقه روی پیشخوان Over The Counter OTC:

49-       قرارداد آتی یا قرارداد بورسی Future Contract FC:

50-       قرارداد ساخت و انتقال Build and Transfer Contract BTC:

51-       قرارداد ساخت، انتقال، بهره برداری Build Transfer Operate BTO Contract:

52-       قرارداد ساخت، اجاره، انتقال Build Rent Transfer BRT Contract:

53-       قرارداد ساخت، اجاره به شرط تملک، انتقال Build Lease Transfer BLT Contract:

54-       قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال Build Operate Transfer BOT Contract:

55-       قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری BOO Contract Build Own Operate:

56-       قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و فروش Build Own Operate Sell BOOS Contact:

57-       قرارداد Build Own Operate Transfer BOOT Contract:

58-       قرارداد ساخت، تملک، اجاره و انتقال Build Own Lease Transfer Contract BOLT:

59-       قراردادFIDIC  Federation Internationale des Ingenieurs Consel Contract:

60-       قرارداد نوسازی، بهره برداری و انتقالROT Contract  Rehabilitation Operate Transfer:

61-       قرارداد نوسازی، تملک و بهره برداریROO  Rehabilitate Own Operate Contract:

62-       قرارداد تهیه، عملیات، انتقال Supply Operate Transfer SOT Contract:

63-       قرارداد توسعه، بهره برداری، انتقال Develop Operate Transfer DOT Contract:

64-       قرارداد مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال MOT Contract Modernize Operate Transfer:

65-       قرارداد اجاره به شرط تملیک Lease Contract LC:

66-       قرارداد برداشت محصولOff Take Contract OTC :

67-       قرارداد نمایندگی Agent/Agency Contract AC:

68-       قرارداد نمایندگی Representative Contract RC:

69-       قرارداد نمایندگی فروش Dealership Contract DC:

70-       قرارداد شعب فروشSales Branch Contract SBC :

71-       قرارداد نمایندگی توزیع محصولات Distribution Agent Contract DAC:

72-       قرارداد نمایندگی واحد (یگانه، یکه تنها)  Sole Agent Contract SAC:

73-       قرارداد نمایندگی انحصاری Exclusive Right Agent Contract ERAC:

74-       قرارداد علایم تجاری (استفاده از علامت تجاری) Trade Mark Contract TMC:

75-       قرارداد نام تجاری (استفاده از نام تجاری) Trade Name Contract TNC:

76-       قرارداد صادرات (کالا و خدمات) Export Contract EC:

77-       قرارداد واردات (کالا و خدمات) Import Contract IC:

 

 گرد آوری: مهرداد صحرایی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.