دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۷:۱۸

عناوین دوره های الکترونیکی در بازرگانی
Electronic Courses in Commerce


 

1- روشهای جستجو در اینترنت (8 ساعت):

      Internet Searching Skills:

 

1-1- آشنایی با رفتار و عملکرد موتورهای جستجو

2-1-      آ شنایی با نحوه رفتار موتور های جستجو

3-1-     انواع جستجوی ساده و پیشرفته (ترکیبی)

4-1-   انواع جستجوی مورد نیاز در فعالیت های بازرگانی

5-1-  انواع جستجوی حرفه ای در صادرات، واردات، بازاریابی، فروش، خرید

 

2-  گزارشگیری از اینترنت در تحقیقات بازاریابی (16 ساعت):

Internet Reporting in Market Research
:

 

1-2-      تعاریف و مفاهیم اولیه (بازاریابی و آمیخته بازاریابی و اطلاعات بازار)

2-2-      تحقیقات بازاریابی و انواع اطلاعات مورد نیاز در تحقیقات بازار

3-2-      جمع آوری عملی اطلاعات بازاریابی از اینترنت

4-2-      تهیه گزارش بصورت کارگاهی و عملی

 

3- بازاریابی الکترونیکی (16 ساعت) Electronic Marketing:

 

1-3- آشنایی با مفاهیم اولیه بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی

2-3- ساختارهای بازاریابی الکترونیکی

3-3- انواع بازاریابی الکترونیکی

4-3- بازاریابی اینترنتی 

5-3- بازاریابی از طریق ایمیل

6-3- تهیه انواع گزارشات بازاریابی از اینترنت (عملی)

 

4- تجارت الکترونیکی (24 ساعت) Electronic Commerce:


  1-4- اصول تجارت الکترونیکی    
Principals of Electronic Commerce

2-4- انواع مدلهای تجارت الکترونیکی  EC Models (B2B, B2C,etc.)   

3-4- مراحل اجرایی تجارت الکترونیکی       Executive Steps of EC 

4-4- پرداخت الکترونیکی                               Electronic Payment

5-4- امنیت پرداخت الکترونیکی      Security of Electronic Payment   

6-4- فروشگاه الکترونیکی                                  Online Shopping   5- پرداخت الکترونیکی (16 ساعت) Electronic Payment:


5-1- تعاریف پول و پرداخت ارزش و پرداخت الکترونیکی

5-2- انواع پرداختهای الکترونیکی

5-3- انواع پول الکترونیکی

5-4- انواع کارتهای الکترونیکی

5-5- چک الکترونیکی

5-6- بررسی عملی پرداختهای اینترنتی (روشهای مختلف)

5-7- امنیت پرداخت الکترونیکی (حداکثر 4 ساعت)6- امنیت پرداخت الکترونیکی (8 ساعت) Security of E-Payment:


            6-1- تعریف ویژگیهای یک سیستم پرداخت الکترونیکی مناسب

6-2- انواع سیستمهای امنیتی در پرداخت الکترونیکی SETو SSL

6-3- سیستم رمز نگاری (Encryption) و کلید های عمومی و خصوصی

6-4- امضاء الکترونیکی (Electronic Signature)

6-5- گواهی الکترونیکی (CA)

 

7- تبلیغات الکترونیکی Electronic Advertisement:


7-1- "اصول تبلیغات" و "وسایل ارتباط جمعی"

7-2- انواع سیستم های الکترونیکی در تبلیغات

7-3- اصول تبلیغات اینترنتی با ذکر مثال عملی

7-4- بررسی عملی روشهای تبلیغات اینترنتی

 

8- ایمیل مارکتینگ (8 ساعت) Email Marketing:


             
8-1- بررسی ساختار ایمیل

8-2- مشخصات متن نامه در ایمیل

8-3- نکات ضروری در نامه های بازرگانی

8-4- نکات عمده بازاریابی در  ایمیل

8-5- ایجاد و توسعه بانک ایمیل

8-6- انواع روشهای ارسال نامه های الکترونیکی گروهی

8-7- انواع نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ

 

9- بانکداری الکترونیکی (16 ساعت) Electronic Banking:


9-1- تعاریف بانکداری و تاریخچه سیستمهای الکترونیکی در بانکداری

9-2- انواع سیستمهای بانکداری الکترونیکی

9-3- بانکداری تلفنی و موبایلی (Tele Banking and Mobile Banking)

9-4- بانکداری اینترنتی  (Internet Banking)

9-5- امنیت در بانکداری الکترونیکی (Security in E Banking)

 

10- دولت الکترونیکی (8 ساعت) Electronic Government:

             
              10-1- تعریف دولت و اجزاء دولت (نهاد، وزارت ، سازمان، اداره و غیرو)

10-2- منظور از الکترونیکی نمودن فعالیت های دولت و مزایای آن

10-3- سیستمهای الکترونیکی اجزاء دولت الکترونیکی

10-4- نحوه بکار گیری سیستمها بوسیله کاربران

 

11- شهروند الکترونیکی (8 ساعت) Electronic Citizen:


11-1- تعریف شهروند الکترونیکی

       11-2- فواید بکارگیری سیستم شهروند الکترونیکی

       11-3- مراحل پیاده سازی شهروند الکترونیکی

       11-4- مبادله الکترونیکی با شهروند الکترونیکی

       11-5- کاربردهای شهروند الکترونیکی

 

12- مهارتهای جامع اینترنت در بازرگانی (52 ساعت):

        Comprehensive Internet Skills:

        مجموعه ای از دوره های 1،2،3،4،5،6 و 8 برای سازمانها و شرکتها
13- مدیریت الکترونیکی (8 ساعت) Electronic Management:


13-1- مفهوم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

        13-2- نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت

          13-3- الکترونیکی نمودن فعالیتها

       13-4- مدلسازی سیستمهای مدیریت الکترونیکی

       13-5- انواع سیستمهای مدیریت الکترونیکی

       13-6- زیر ساختهای مدیریت الکترونیکی

       13-7- الزامات و اجزائ مدیریت الکترونیکی

       13-8- فرایند های مدیریت الکترونیکی

       13-9- کنترل هوشمند در مدیریت الکترونیکی

       13-10- مشکلات مدیریت الکترونیکی

       13-11- کاربردهای مدیریت الکترونیکی

       13-12- توسعه مدیریت الکترونیکی

 

14- کسب و کار الکترونیکی (8 ساعت) Electronic Earning:


14-1- تعریف کسب و کار الکترونیکی

       14-2- ساختار کسب و کار الکترونیکی

       14-3- فرایند الکترونیکی نمودن فعالیتهای کسب و کار

       14-4- ویژگیهای کسب درآمد الکترونیکی

       14-5- موفقیت در کسب درآمد الکترونیکی

       14-6- روشهای کسب درآمد الکترونیکی

  

15- آموزش الکترونیکی(8 ساعت) Electronic Learning:


15-1- نیاز سنجی آموزشی الکترونیکی

       15-2- برنامه ریزی آموزشی الکترونیکی

       15-3- اجرای آموزش الکترونیکی

       15-4- ارزیابی الکترونیکی آموزش

       15-5- استانداردهای آموزش الکترونیکی

 

16- کامپیوتر برای مدیران Computer for the Managers :

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهرداد صحرایی می باشد.